سال تاسیس: 1379

موسس: پروفسور آیاز عیسی زاده

مدیر گروه: دکتر آیاز عیسی زاده

اعضای هیئت علمی: دکتر جابر کریمپور ، دکتر شهریار لطفی ، دکتر لیلی محمد خانلی ، دکتر لطف الله اسکندری